Welcome to ICOS

International Community Organisation of Sunderland (ICOS) exists to improve the quality of life of BME (Black and Minority Ethnic) people in the North East and to enhance community cohesion and intercultural understanding in this area. We focus on those who lack access to information and services to ensure equal access. We have particularly strong links to the Eastern European community, but we have also successfully worked with refugees, asylum seekers and BME people born in the UK. Currently, most of our work is delivered in Sunderland and the surrounding area. Our approach is to focus on both- assets of our community, as well as the issues that our community faces. While we are committed to supporting those in crisis, we strongly believe that it is our duty to prevent the crisis.

Działająca na północym wschodzie Anglii organizacja ICOS (International Community of Sunderland) powstała w celu poprawy jakości życia osób ze środowisk BME (społeczności czarnoskórej i mniejszości etnicznej), zacieśnienia więzi między społecznościami oraz związanego z tym zrozumienia różnic międzykulturowych. Pomagamy osobom, którym brakuje dostępu do informacji i usług dzięki czemu nie czują się one wykluczone. Szczególnie silne więzi łączą nas ze społecznością wschodnioeuropejską, ale odnosiliśmy również sukcesy w pracy z uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i osobami ze środowiska BME urodzonymi w Wielkiej Brytanii. Obecnie obszar naszego działania obejmuje Sunderland i okolice. Nasze podejście polega na skupieniu się zarówno na zasobach naszej społeczności, jak i na problemach, przed którymi ona stoi. Mimo, iż jesteśmy obowiązani wspierać osoby przechodzące kryzysy, głęboko wierzymy, że naszym obowiązkiem jest również zapobieganie im.

International Community of Sunderland (ICOS = Mezinárodní komunitní organizace Sunderland) byla založena za účelem zlepšit kvalitu života BME (Black and Minority Ethnic = černých a etnických menšin) obyvatel na severovýchodě Velké Británie, a také za účelem vylepšení komunitní soudružnosti a mezikulturního porozumění v této oblasti. Zaměřujeme se ty, kterým chybí přístup k informacím a službám, a snažíme se, abychom jim zajistili rovnoprávné podmínky. I přes to, že máme obzvláště silnou vazbu na Východoevropskou komunitu, úspěšně také pomáháme uprchlíkům, uchazečům o azyl a BME obyvatelům narozených ve Velké Británii. Momentálně působíme především v Sunderlandě a jeho přilehlých oblastech. Náš přístup je zaměřit se na obojí – jak na aktivity naší komunitu, stejně tak na problémy, kterým naše komunita čelí. A i když jsme odhodláni podporovat ty v krizi, jsme pevně přesvědčeni, že je také naší povinností těmto krizím předcházet.