About Us

International Community Organisation of Sunderland (ICOS) exists to improve the quality of life of BME (Black and Minority Ethnic) people in the North East and to enhance community cohesion and intercultural understanding in this area. We focus on those who lack access to information and services to ensure equal access. We have particularly strong links to the Eastern European community, but we have also successfully worked with refugees, asylum seekers and BME people born in the UK. Currently, most of our work is delivered in Sunderland and the surrounding area. Our approach is to focus on both- assets of our community, as well as the issues that our community faces. While we are committed to supporting those in crisis, we strongly believe that it is our duty to prevent the crisis.

We

 • Connect people to opportunities
 • Defend people’s rights
 • Bring people from different cultural backgrounds together

In order to fulfil our mission, we provide the following activities:

 • Information, Advice, Guidance and Advocacy work (individual casework) in a wide range of diverse areas, from  employability to welfare rights
 • Volunteering opportunities
 • Cultural activities

Our values are:

 • Justice
 • Equality
 • Involvement
 • Connectedness
 • Commitment

Commitment to partnership working:

We see partnership work as key to our past and future success. We work closely with a variety of partners, including the Sunderland Black and Minority Ethnic Network, local councils (notably, Sunderland City Council), health authorities, emergency services, community organisations and local businesses.

O nas

Działająca na północym wschodzie Anglii organizacja ICOS (International Community of Sunderland powstała w celu poprawy jakości życia osób ze środowisk BME (społeczności czarnoskórej i mniejszości etnicznej), zacieśnienia więzi między społecznościami oraz związanego z tym zrozumienia różnic międzykulturowych. Pomagamy osobom, którym brakuje dostępu do informacji i usług dzięki czemu nie czują się one wykluczone. Szczególnie silne więzi łączą nas ze społecznością wschodnioeuropejską, ale odnosiliśmy również sukcesy w pracy z uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i osobami ze środowiska BME urodzonymi w Wielkiej Brytanii. Obecnie obszar naszego działania obejmuje Sunderland i okolice. Nasze podejście polega na skupieniu się zarówno na zasobach naszej społeczności, jak i na problemach, przed którymi ona stoi. Mimo, iż jesteśmy obowiązani wspierać osoby przechodzące kryzysy, głęboko wierzymy, że naszym obowiązkiem jest również zapobieganie im.

 • Ułatwiamy ludziom dostęp do rynku pracy
 • Bronimy praw człowieka
 • Łączymy ludzi z różnych środowisk kulturowych

Nasze wizje realizujemy poprzez następujące działania:

 • Pracę w zakresie udzielania informacji, poradnictwa, doradztwa (indywidualna praca z klientem) w wielu różnych obszarach, od zatrudnienia po prawo do świadczeń społecznych
 • Możliwość odbycia wolontariatu
 • Działania na rzecz kultury

Nasze wartości to:

 • Sprawiedliwość
 • Równość
 • Zaangażowanie
 • Spójność
 • Pracowitość

Zaangażowanie we współpracę partnerską:

Współpracę partnerską postrzegamy jako klucz do całościowego sukcesu naszej organizacji. Ściśle współpracujemy z wieloma partnerami, w tym z Sunderland Black and Minority Ethnic Network, władzami lokalnymi (w szczególności z Radą Miejską Sunderland), organami służby zdrowia, służbami ratunkowymi, organizacjami społecznymi oraz firmami lokalnymi.

O nás

International Community of Sunderland (ICOS = Mezinárodní komunitní organizace Sunderland) byla založena za účelem zlepšit kvalitu života BME (Black and Minority Ethnic = černých a etnických menšin) obyvatel na severovýchodě Velké Británie, a také za účelem vylepšení komunitní soudružnosti a mezikulturního porozumění v této oblasti. Zaměřujeme se ty, kterým chybí přístup k informacím a službám, a snažíme se, abychom jim zajistili rovnoprávné podmínky. I přes to, že máme obzvláště silnou vazbu na Východoevropskou komunitu, úspěšně také pomáháme uprchlíkům, uchazečům o azyl a BME obyvatelům narozených ve Velké Británii. Momentálně působíme především v Sunderlandě a jeho přilehlých oblastech. Náš přístup je zaměřit se na obojí – jak na aktivity naší komunitu, stejně tak na problémy, kterým naše komunita čelí. A i když jsme odhodláni podporovat ty v krizi, jsme pevně přesvědčeni, že je také naší povinností těmto krizím předcházet.

My

 • Spojujeme lidi s příležitostmi
 • Obhajujeme lidská práva
 • Spojujeme dohromady lidi z různých kultur

Abychom splnili své poslání, zajišťujeme následující činnosti::

 • Informační, poradenská a advokační práce (individuální případy) v široké škále různých oblastí, od zaměstnatelnosti až po sociální práva
 • Dobrovolnické příležitosti
 • Kulturní aktivity

Naše hodnoty:

 • Spravedlnost
 • Rovnocennost
 • Účast / angažovanost
 • Propojenost
 • Oddanost

Závazek k partnerské spolupráci:

Partnerskou spolupráci vnímáme jako klíčovou záležitost pro naše předešlé a budoucí úspěchy. Úzce spolupracujeme s řadou partnerů, kteří mimojiné zahrnují Sunderland Black and Minority Ethnic Network, místní rady (např. Sunderland City Council), zdravotnické úřady, složky záchranného systému, komunitní organizace a místní podniky.